Dự án

Ethanol Phú Thọ (18/06/2013)

Hệ thống 4 tủ trung thế 7.2kV-3000A- 31.5kA/3

Tủ trung thế(MV) 6kV,máy cắt 36kV cho trạm biến áp 35/6kV

Cung cấp 2x1250 kVA-22/0,4kV, máy phát điện 2 x 1250 kVA và hệ thống tủ điện trung, hạ thế.

Thi công lắp đặt trạm biến áp 4x2500kVA, tủ trung thế 22kV & hệ thống cáp động lực toàn nhà máy

Cung cấp hệ thống tủ điện MSB, DB & hệ thống thang máng cáp, máy phát điện, TBA 2 x1000 ...


Logout