Dự án

Cung cấp và lắp đặt tất cả giải pháp cho MVSB, SCADA, Camera, hệ thống thông tin VHF

Cung cấp và lắp đặt tất cả giải pháp cho MVSB, SCADA, Camera, hệ thống thông tin VHF

Novotel Đà Nẵng (05/12/2013)

Hệ thống tủ điều khiển BMS & SCHILLER

Hệ thống dãy 14 tủ trung thế

Hệ thống gần 20 tủ MSB


Logout