Dự án

Hệ thống tủ trung thế, hạ thế

Hệ thống 9 tủ trung thế 24kV-1250A

Hệ thống 48 tủ trung thế 7.2kV- 1250ATEST

Nhà máy Pepsi (18/06/2013)

Hệ thống tủ MSB

Ethanol Phú Thọ (18/06/2013)

Hệ thống 4 tủ trung thế 7.2kV-3000A- 31.5kA/3


Logout