Dự án

Cung cấp 185 tủ trung thế cho 16 trạm 110kV.

Cung cấp và lắp đặt tất cả giải pháp cho MVSB, SCADA, Camera, hệ thống thông tin VHF

Cung cấp và lắp đặt tất cả giải pháp cho MVSB, SCADA, Camera, hệ thống thông tin VHF

Hệ thống 34 tủ trung thế TMS1

Tủ trung thế(MV) 6kV,máy cắt 36kV cho trạm biến áp 35/6kV


Logout