Dự án

Cung cấp 185 tủ trung thế cho 16 trạm 110kV.

Hệ thống tủ trung thế, hạ thế

Lotte Mart Vũng Tàu (10/12/2014)

Hệ thống tủ trung thế, hạ thế, thang máng cáp, busway

Hệ thống tủ trung thế, hạ thế

Hệ thống tủ trung hạ thế, thang máng cáp


Logout